top of page

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SKIALPUJfest s.r.o. (dále jen: „správce“).

 

Kontaktní údaje správce jsou:

 

SALEWA CZECH & SLOVAKIA s.r.o.

Olbrachtova 1800
Tišnov 66603
Česká republika​
email: czech.office@salewa.com
telefon: +420 734 752 359

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu)

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, včetně prodeje vstupenek,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

Osobní údaje jsou přijímány za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:

 • jméno a příjmení, titul,

 • poštovní adresa,

 • fakturační adresa,

 • mailová adresa,

 • telefonický kontakt,

 • údaje o bankovním spojení,

 • údaje o předmětu plnění Správce.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo požadovat opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Máte právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost). Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Souhlas s poskytnutím osobních údajů k administraci soutěže a další komunikaci o soutěži

„Podáním přihlášky do souteže dobrovolně uděluji souhlas společnosti SALEWA CZECH & SLOVAKIA s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1800, 666 03 Tišnov, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala osobní údaje uvedené v Přihlášce (včetně všech jejich příloh), a to zejména pro účely zpracování a evidence přihlášky, hodnocení přihlášky porotou, pro oznámení výsledků účastníkům, pro pozvání související se soutěží a pro reklamní a marketingové účely organizátora soutěže, portálu Mountainbrands.cz společnosti SALEWA CZECH & SLOVAKIA s.r.o, v rámci soutěží probíhajících na portálu Mountainbrands.cz.

Souhlas uděluji na dobu tří let od poskytnutí tohoto souhlasu, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.“

Účastník má právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím e-mailu na redakce@mountainbrands.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je účastníkem udělený souhlas.

 

Dále má účastník právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké jeho osobní údaje zpracováváme

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

 

Také může kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností SALEWA CZECH & SLOVAKIA s.r.o., osobní údaje však pro tuto společnost může zpracovávat Anordys s.r.o., Ruská 786/64, 101 00 – Praha Vršovice.

IX. Závěrečná ustanovení

Odesláním internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2023

bottom of page